Onze Dienstverlening

Elke klant is anders, uw speciale wensen en omstandigheden zorgen voor een unieke situatie. In het gezamenlijk door Matrix Financiële Diensten en Matrix Verzekeringen opgesteld “Informatie document” (ons persoonlijke dienstverleningsdocument) maken wij op heldere en begrijpelijke wijze onze dienstverlening op het gebied van hypotheken, verzekeringen, kredieten en overige financiële dienstverlening duidelijk aan onze klanten.

Matrix Financiële Diensten:

  • In de oriëntatie fase wordt de probleemstelling in kaart gebracht en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden.
  • Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant waardoor wij in staat zijn uw persoonlijke en financiële situatie in kaart te brengen (kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen, behoeftes en overige relevante informatie);

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken.

  • Vervolgens vindt er een analyse plaats waardoor wij aan de hand van alle relevante informatie, welke tijdens en na de inventarisatie is verkregen, kunnen beoordelen hoe het beste resultaat bereikt kan worden voor de voorhanden zijnde probleemstelling
  • Wij bieden tevens indien gewenst aankoopbegeleiding aan;
  • Door grondig onderzoek dat mogelijk geworden is door de verkregen kennis opgedaan tijdens de inventarisatie en de daaruit voortvloeiende analyse kunnen wij een degelijk advies uitbrengen. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten en de mogelijkheden die door diverse financiële instellingen aangeboden worden. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen;
  • Wij doen onderzoek naar de mogelijkheid tot het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie en/of koopsubsidie of andere subsidieregelingen Wij bemiddelen tussen de klant en de financiële instelling;
  • Om ook na aanschaf van een  financieel product  adequate  nazorg aan de klant  te kunnen blijven garanderen hebben wij dit ingebed in ons door de klant af te sluiten service abonnement.  In onze folder vindt u uitgebreide informatie over de bijbehorende  diensten waarop u recht heeft bij het afsluiten van een van onze service abonnementen. Bijvoorbeeld bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Onder anderen  in geval van overlijden. Ook in die situatie staan  wij onze klanten zo goed mogelijk bij  in de contacten met de betreffende financiële instelling.
  • Wij verzorgen indien u ons fiscaal service abonnement afsluit tevens het aanvragen of wijzigen van de voorlopige teruggave Inkomstenbelasting bij de Belasting Dienst.

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn op geen enkele wijze gebonden aan een maatschappij of bank  en kunnen daardoor in uw belang als intermediair onafhankelijk adviseren en bemiddelen. Door onze vakkennis en na diepgaand onderzoek in uw specifieke situatie kunnen wij passende producten aan u  adviseren in de beste prijs/ kwaliteit verhouding tegen de best mogelijke voorwaarden. Op uw verzoek verstrekken wij  u een overzicht van alle maatschappijen waarmee wij zaken doen. Voordat  wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, onderzoeken wij of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Als aanvulling op het dienstverleningsdocument ontvangt u van ons tevens een brochure als bijlage met daarin een uitgebreide specificatie van de tarieven m.b.t. de adviesgebieden (Aankoop &-) Hypotheek, Kredieten, Pensioen & Inkomen en Vermogen  (zie bijlage ”Introductie in onze financiële diensten & verzekeringen”).

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen vragen wij ook een aantal zaken van u. – Juiste en volledige informatieverstrekking – Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk van actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken wanneer alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico omdat wij dachten dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnenzijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het  om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Uit hoofde van onze dienstverlening beschikken wij over uw gegevens als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen. Alle gegevens die op uw situatie betrekking hebben archiveren wij in een persoonlijk (gedigitaliseerd) dossier. De (persoons) gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie.

Indien u meer informatie wenst kunt u met ons team hierover contact opnemen.

Deel deze pagina met vrienden en kennissen: